One of Gordon Ramsey’s failed kitchen nightmares.

One of Gordon Ramsey’s failed kitchen nightmares.